Home / Yazarlar / Allah İnancımızdaki Bozukluklar (2)

Allah İnancımızdaki Bozukluklar (2)

Allah hakkındaki doğru ve yanlış inanışları öğrenirken hareket noktamız akıl olacak ama, aklı güçlü ve güvenilir kılacak kaynak ve dayanaklarımız da olacak. Bize göre bu kaynak ve dayanaklar duyu organlarımızdır, ilmî verilerdir, Kuran’dır.

Duyu organlarımız, ilmî veriler ve Kuran Allah inancı hakkında neler söylüyor, önce buna bakalım. Duyu organlarımız ve ilmî veriler bizi evrende bir mükemmelliğin bulunduğu, bu mükemmelliğin bizim dışımızda, bizim gibi olmadığını düşündüğümüz bir varlık tarafından sağlandığı kanısına götürür. Bilim ve duyu organlarımız fizik ötesi varlıklar hakkında kesin bir şey söyleyemese de, fizik ötesini (metafizik) tümden reddedemiyor.

Bu konuda Kuran bize kabul edilebilir örnekler veriyor, açıklamalar yapıyor. Örneğin, Mekke döneminde inen “İhlâs” sûresinde Allah kendisini şöyle tanıtır: “De ki: O Allah tektir. Allah bölünmez bir bütündür. Doğmamış ve doğrulmamıştır. Hiç bir şey O’na denk değildir.”

Bu sûre Mekkelilerin, kendilerini Allah’a yaklaştırmaları için madde-cisim özellikli putlara tapındıkları, Peygamber’e: “Senin Allah’ın nasıl bir şey” diye sordukları bir dönemde inmiştir. Sûrenin ikinci âyetinde geçen Samet sözcüğü: “İçi dolu, içine bir şey girip çıkmayan, sağlam, eksiksiz, üstü olmayan, sığınılan, her şeyin kendisine muhtaç olduğu, kendisinin hiç bir şeye ihtiyacı olmayan, devam eden” demektir. Sonraki âyetlerde Allah’ın doğmadığı ve doğrulmadığı, hiçbir varlığın Allah’a denk olmadığı belirtiliyor. Bilindiği gibi Araplar putlarını gelip geçmiş bazı itibarlı kişilerin suretinde yaparlardı. Eski Yunanlılar deniz, gök vs tanrılarını heykelleştirerek onlara tapınırlardı. Hıristiyanlıkta “Baba-Oğul-Kutsal Ruh”tan oluşan üçlü bir tanrı inancı vardı. Kuran İhlâs sûresi ile Hıristiyanlıktaki üçlü tanrı inancını reddediyor. Mûsevîler, Allah’ı “yalnız kendilerinin Allah’ı” (ırkçı görüş) sayarlardı. Allah bu yanlışı da düzeltti; kendisinin, bütün varlıkların Rabbi olduğunu bildirdi. (Fatiha: 1/2)

İlkçağ’ın düşünce sistemine göre yaratan ile yaratılanlar iç içedir. Görünen varlıklarda yaratanın parçası/niteliği vardır, yaratıcı yaratılmışlara girmiştir. Felsefe dilinde bunun adı Panteizmdir. M. Ö. Stoa Mektebi’nin temsilcilerinde görünen bu anlayış daha sonra Yeni Eflatunculukta da var. Allah-madde karışımlı bu felsefî düşünce (panteizm) Kuran’ın getirdiği Allah inancına aykırı olmasına rağmen, sonraları bu düşünce tasavvuf yoluyla İslam’a sokulmuştur. “Vahdet i vücut” nazariyesi denilen bu görüş, Hallâc ı Mansûr, Muhiddîn i Aarabi,  Mevlâna Celâleddin i Rûmî gibi tasavvufçuların düşüncelerinde ağırlıklı olarak vardır.

İslâm düşünce sistemine (Kelâm) göre varlıklar özü itibariyle ikiye ayrılır: 1-Vâcip ül vücut olan varlıklar, 2-Mümkün ül vücut olan varlıklar. Vâcip ül vücut, olmazsa olmaz olan, varlığı zorunlu olandır. Yaratıcı gibi. Mümkün ül vücut ise, olmasa da olur olandır, varlığı zorunlu olmayandır. Başlangıç ve sonu olan tüm varlıklar gibi.

Bir İlke ve bir mantık kuralı olarak şunu unutmayalım: Nitelikleri farklı varlıklar birleşmezler.

Biz tabiata bakarak  Allah’ın varlığına hükmedebiliriz. Ama Allah’ı göremeyiz. Çünkü Allah’ın yapısı (niteliği) ile bizim yapımız (niteliğimiz) aynı değildir. Musa peygamber, bir peygamber olarak Allah’ı görmek istemiş; görememiştir. (Bakınız Araf: 7/143)

Kuran’da şöyle bir âyet var: “… O’nun benzeri gibi bir şey yoktur…” (Şura: 42/11)

Demek oluyor ki, Allah, insan ve tabiatı harmanlayan felsefî düşünceler, “falan siyasetçide Allah’ın bütün vasıfları var” diyenler İslâm’ın tevhit inancına ters düşmektedirler. Bu tür görüş ve sözlerde problem ve şirk vardır. Konunun acı olan bir başka yönü ise,  Türkiye’deki binlerce İslâm bilgininin, tek Allah’a inandığını söyleyen milyonlarca Müslüman’ın bu bozuk inançlara ses çıkarmamaları, tevhit inancındaki çürüyüşe göz yumar olmalarıdır. Gelin biz önce, başkalarının ibâdet ve siyâsî düşüncelerine karışma yerine, esaslarını akıl ve ilâhî vahyin belirlediği sağlam bir Allah inancını kavramaya çalışalım.

 

Yusuf DÜLGER

About admin

Check Also

Yastık Altına Mı Kaldık?

Erdoğan 24 Haziran 2018 seçimlerinde, “24 Haziran’da bu kardeşinize yetkiyi verin; döviz mi, faiz mi …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Watch Dragon ball super