1. Cilt Yazı: 4

Burada Padişah meselesinde Allah, peygamber ve Müslümanları affettiği açıklanmaktadır. Nimet’e ve ihsana ermenin şartı anlamasa da padişahın söylediklerini elçisi olan peygamber gibi taklit ve tekrar etmektir. Çünkü kendisi padişahın dilini bilmediğinden padişahın söylediğini peygamberi vasıtasıyla tekrar etmekle padişahı padişahın sözüyle gönderdiği peygamberle ne istediğini tam kavrayıp tam anlamasa da padişahın bu sözlerinin tekrar edilmesini ancak padişah anladığından padişah tarafından bu tekrar ve taklit kabul görüp ihsan ve nimete layık görülmektedir. Bu iyilik ve ihsanların veyahut azabın varlığını o insanlara bildirmesi ve anlaması ve açıklaması için kendisine çok yakın ve onu onların arasında padişahı en iyi bilen birisini de kendisine görevli seçmiş ve onu peygamberlikle atamıştır. İşte diğer insanlar Hamdi o peygamberin yaptığı gibi yaparak azap ve cezadan kurtulup nimet ve ihsana ancak bu şekilde kavuşulabilmektedir. Bununla beraber kendisine en çok yakın kıldığı peygamberi de Allah’ı yani padişah’ı tam ve kamil manadaki hususiyetlerini bilmekte acizdir ve seni hakkıyla bilemedik ve hakkı ile sana Hamdi ifade edemedik demesi bu haldeyken nasıl bizler Peygamberimiz (s.a.v.) Allah’a layıkıyle hamd edememişken bizler Allah olan varlığa hamdin karşılığını nasıl ödemiş olabiliriz ifadeleri söylenmek istenmektedir.

Yaratılmış bütün mevcutun Allah’ı gerçek bir Hamd ile hamd edemediğini Kuran’da ve peygamberimizin (s.a.v.) örnek yaşantısında bildirilmiş olmasına rağmen hamd etmek gereklidir. Mademki hamdin hakikatini tam manasıyla anlamadığımız halde azap ve cezadan kurtulup hakikatine ulaşmadığımız bu Hamdi peygamber (s.a.v.) vasıtasıyla bize bildirdiği ilham edildiği tecelli olunduğu nispet ve ölçüde öğrenmek ve yapmakta gerekli olduğu açıkça ortaya çıkmış olmaktadır. Hamdi bilmek için zatın bilgisi olan marifetullah gerekli olup sonrada kulluk gereği onun ilahlığını tasdik için emir ve yasaklara itina göstermek gerekliliği ortaya çıkar. Aksi halde insan Allah’ın emir ve yasaklarına karşı çıktığı durumda nefsini Allah’a karşı ikinci bir ilah iddiasında bulunması demek olur.

O halde Allah’a gereği gibi hamd etmekten aciz olduğumuz gerçeğini Allah’ın peygamberi olan Muhammed (S. A)’den ve Muhammed Aleyhusselam(s.a.v.)’ın varisleri ile evliyadan ve Hz. Muhammed (s.a.v.)’ın varislerinden olan Mürşitlerden, Şeyhlerden Allah’ı bilme bilgisini tasavvufun hakikatini öğrenmek gerekli olmaktadır.

Bu öğrenmek bir çok yolla olmakta beraber asıl olan öğrenmek bir Şeyhin tasarruf ve nezaretinde nazari ve fiili tatbikatla gerçekleşmektedir. Bir insan berberlik sanatını kitaplardan okusa onun nasıl yapıldığına dair geniş malumat edinse sonra bir berberin yanına gidip nasıl yapıldığına baksa sonra aynı işi yaparım deyip usta berberin elinden makası ve usturayı alsa önünde oturan müşteriyi tıraş edebilir mi ? Yoksa müşteriyi zebra hayvanı gibi yüzünde değişik şekilleri olan bir duruma mı getirir veya kasaplığı bilmeyen birinin bıçak aletinin ne olduğundan ve kullanmasından bir haber kişilerin bir boğayı halledebilmesi mümkün müdür ? Bu misal diğer sanat ve ilimler de böyledir burada bilmek başka öğrenmek başkadır yaşamak ve öğretmeye ehliyetli olmak başkadır direk ilmi ledünlü verilenler hariç olmak üzere velayet sahibi olmuş evliya ve Şeyh hazretleri kendisinden önceki Şeyhinden bu ilmi ve bilgiyi yaşayarak öğrenmiş eğer istidadı mürşitliği hak etmiş ise öğretmenlik Şeyhlik makamı kendisine verilmiş olup insanları irşat etmek vazifesini üstlenerek peygamber Hz. Muhammed (S. A)’ın varisliğini yapmak üzere verilen manevi emir üzerine kendisinden önceki Şeyhi ona bu mesleği devir etmiş yüklemiştir işte insanlar Allah’ı bilme ilmini bu Allah peygamberinin varisleri olan bu Şeyhlerden yaşamak ve öğrenmek durumunda olup öğretmek durumunda değillerdir. Çünkü öğretmek daha bir ayrı ihtisas olup şu misaldeki gibidir.

 

Şeyh Mevlana Menşur Konevi Hatemül Veli

About admin

Check Also

Traktör Var Ama Toprak Kalmadı

Sohbet sıklaştı. Söz köylünün durumuna geldi. Önce bir “ahhhhh!” çekti yanıkça. Sonra toplandı ve başladı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Watch Dragon ball super